• Được tư vấn 1-1 cùng Hiên Dương qua Online.

  • Gọi video hoặc audio qua Zalo, Zoom hoặc Facebook.

  • Thời gian tư vấn 120 phút.

  • Lắng nghe các vấn đề của Bạn.

  • Giúp bạn biết được gốc rễ vấn đề tâm lý, bệnh tật đến từ đâu.

  • Được tư vấn giải pháp giải quyết vấn đề tận gốc thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả...